Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

  • Urząd przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych administratorów, oraz przetwarza dane w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest właściwy minister w zależności od rodzaju sprawy.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, pana Wojciecha Buczko - z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodo@wbuczko.pl lub pisemnie na adres: Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

3. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw określających zadania Gminy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Dane przetwarzamy również wtedy, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, do wykonania umowy lub za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zależności od rodzaju sprawy. Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jakie mają zastosowanie podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać poprzez kontakt z wydziałem odpowiedzialnym za jej realizację, w punktach obsługi klientów, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów Urzędu.

4. Dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

b) cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Niekiedy natomiast ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności. Dane otrzymujemy także od innych organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie i w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.pdf