Biblioteka
Jesteś tutaj: Strona główna > Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży
Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży

„Odkrywamy piękno Gminy Sieniawa - kapliczki”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa
2. Celem konkursu jest:
-rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych;
-prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na współczesny świat;
-umożliwienie fotografującym zaprezentowania swojego dorobku mieszkańcom gminy Sieniawa;
-popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
- popularyzacja architektury Sieniawy i okolic
3. Temat konkursu brzmi : ,,Odkrywamy piękno Gminy Sieniawa - kapliczki”.
4. Do udziału w konkursie zapraszamy: dzieci i młodzież z terenu gminy Sieniawa.
5. Uczestnik konkursu ma przedstawić 2 kolorowe fotografie (kapliczki).
Wymagany format zdjęć to: 15x21
Każda fotografia powinna być naklejona na kartkę formatu A4 lub większą
Pod zdjęciem powinien znajdować się opis zawierający: szczegółową lokalizację miejsca (rejon miasta lub gminy, nazwę ulicy….)
6. Wszystkie prace należy składać w kopertach.
Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko autora, oraz tytuł konkursu.
Na odwrocie fotografii należy nakleić metryczkę, na której należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania.
7. Prace konkursowe należy składać do 20 czerwca 2014 roku do godziny 12:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Kościuszki 4
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa.
9. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w trzech kategoriach wiekowych:
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie klas gimnazjalnych
uczniowie klas ponadgimnazjalnych
W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani cennymi nagrodami, przewidujemy także po dwa wyróżnienia.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 23 do 24 czerwca 2013 roku, a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi :
25 czerwca 2014 r. o godz. 12.30 w Centrum Kultury Rekreacji i Sportu ,,Sokół” - hol. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa, ul Kościuszki 4
Wystawa trwać będzie do 31 sierpnia 2014r.
11. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
13. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.
tel. kontaktowy 16 6421433
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych uczestników i zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.